Forretningsbetingelser

Generelle forretningsbetingelser for buskørsel købt hos Papuga A/S

I nedenstående afsnit er de generelle forretningsbetingelser for samarbejde og samhandel med Papuga A/S beskrevet.

Generelt

Nærværende almindelige forretningsbetingelser er gældende for alle mundtlige og skriftlige aftaler og kontrakter, som indgås mellem Papuga A/S og kunden.

Kundens forpligtelser

Kunden skal stille alt nødvendigt og relevant materiale til rådighed for Papuga A/S´ udførelse af opgaven og meddele Papuga A/S alle de til opgaven nødvendige oplysninger. Kunden er forpligtet til at deltage i møder under planlægningen i det omfang dette er nødvendigt og skønnes hensigtsmæssigt for turens gennemførelse. Under møder skal Kunden være repræsenteret ved beslutningsdygtige repræsentanter.

Papuga A/S’ forpligtelser

Papuga A/S leverer de ydelser, der er nærmere specificeret i parternes aftale med tilhørende bilag. Dette være sig prisoverslag, tilbud eller kontraktdokumenter – afhængig af projektets omfang.

Priser

Kontrakt- eller aftalesummen og alle priser i øvrigt, herunder timepriser, er angivet eksklusiv moms. Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt, omfatter kontraktsummen ikke omkostninger og udgifter til testture, teknisk implementering/udrulning og ekstra service krav/udstyr. Tilsvarende gælder Papuga A/S’ udgifter til transport, uddannelse, hosting og forsendelse m.v. Sådanne udgifter opkræves hos Kunden i henhold til separat opgørelse og faktura.

Betalingsvilkår

Såfremt der ikke er indgået specifik aftale om særlige betalingsvilkår, er vores standard betingelser 8 dage netto. Papuga A/S er berettiget til at fremsende aconto fakturaer for ture og eventuelle øvrige udgifter forud for turen. Alle fakturaer skal betales med den aftalte betalingsfrist fra fakturadato. Ved for sen betaling beregnes morarenter jævnfør Renteloven. Herudover tillægges et varslingsgebyr på 100 kr. pr. betalingspåmindelse.

Såfremt kunden ikke betaler rettidigt, er Papuga A/S berettiget til med 8 dages skriftligt varsel at standse alle videre arbejder, samt at opsige aftaler hvorefter Kundens ret til Papuga A/S’ serviceydelser ophører umiddelbart. Såfremt kunden træder i betalingsstandsning, indleder akkordforhandlinger, går konkurs eller lignende, er Papuga A/S ligeledes berettiget til straks at standse videre arbejder, samt at opsige indgåede aftaler.

Hastetillæg:

Opgaver, der skal udføres med under 24 timers varsel, eller opgaver, hvor kunden ønsker, at Papuga A/S omprioriterer andre kundeopgaver, tillægges hastegebyr på +100%.

Ændring af aftalen

Såfremt der sker ændringer i aftalen eller aftalens omfang, der ligger udover, hvad der kan anses indeholdt i Papuga A/S’ ydelser, er Papuga A/S berettiget til at kræve et tillæg, ligesom Papuga A/S er berettiget til at kræve særskilt betaling for ekstra arbejder, arbejde udenfor normal arbejdstid på grundlag af de til enhver tid for Papuga A/S gældende timepriser.

Tavshedspligt

Papuga A/S og Papuga A/S’ medarbejdere har under og efter turens gennemførelse pligt til at behandle oplysninger, der modtages om kunden og kundens forretningsforhold, fortroligt.

Ansvarsbegrænsning

Papuga A/S er erstatningsansvarligt i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler for tab som følge af handlinger eller undladelser forårsaget af Papuga A/S med de nedenfor anførte begrænsninger, som skal gælde uanset om ansvarsgrundlaget er uagtsomhed eller hviler på andet grundlag:

  1. Erstatningsansvaret begrænses til et beløb, som ikke kan overstige beløbet af den aftale, der har givet anledning til, at kravet rejses.

  1. Papuga A/S skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, herunder tabt avance, tab af goodwill, produktionstab, tab, som skyldes, at produkter og ydelser leveret af Papuga A/S ikke kan anvendes som forudset, tab som følge af, at aftaler med tredjemand falder bort eller misligholdes eller tab, som skyldes, at data eller informationer forsvinder, forvanskes eller lignende, med mindre det godtgøres, at der foreligger forsæt eller grov uagtsomhed fra Papuga A/S’ side.

  1. Papuga A/S kan ikke drages til ansvar for trafikale forhold, kø og vejrlig udfordringer der forsinker turen.
    Ved bestilling af en tur, accepterer kunden det tidsforslag til programmet som danner grundlag for aftalen.
    Følge omkostninger pga. forsinkelse kan ikke pålægges Papuga A/S.

  1. Såfremt et ansvarspådragende forhold kan henføres til mangelfulde ydelser fra tredjepart, kan kunden ikke opnå erstatning fra Papuga A/S.

Misligholdelse

Såfremt en af parterne misligholder aftalen, finder dansk rets almindelige regler om misligholdelse, herunder dansk rets almindelige erstatningsregler, anvendelse.

Force Majure

Såfremt Papuga A/S ikke er i stand til at levere den aftalte ydelse som følge af forhold, der ligger uden for Papuga A/S kontrol, herunder brand, oversvømmelse, strejke, lockout, strømsvigt, sygdom eller lignende, skal Papuga A/S være frigjort fra de aftalte leveringsforpligtelser, så længe sådan situation består. Papuga A/S kan ikke holdes ansvarlig for direkte eller indirekte tab, kunden måtte lide som følge af ovennævnte og lignende situationer.

Opsigelse

Såfremt kunden ønsker at afbryde samarbejdet, skal dette meddeles skriftligt til Papuga A/S. Papuga A/S er herefter berettiget til at fremsende faktura for alt udført arbejde.

Tvister

Aftalen er undergivet dansk ret. Enhver tvist, der udspringer af eller vedrører parternes aftale, herunder aftalens fortolkning og gennemførelse, afgøres af de almindelige domstole i Danmark.

 

Eventuelle spørgsmål til disse generelle forretningsbetingelser kan rettes til: post@papuga.dk

Version: 01_2020