Modtag nyhedsmail fra Papuga

Rejsekalender

Få inspiration til din næste rejse i rejsekalenderen.

Kontakt

(+45) 75 38 10 22
post@papuga.dk
Man-fre: 09.00-16.00

Vil du kontaktes af os?
DankortMobilePay OnlineVisa

Rejsebestemmelser

REJSEBESTEMMELSER FOR PAPUGA A•S

BESTILLING, DEPOSITUM OG BETALING
Bestilling af en rejse kan ske personligt, telefonisk eller online på hjemmesiden. Bestilling samt vilkårene på deltagerbeviset er bindende for rejsearrangøren og kunden, når rejsen er betalt, og deltagerbeviset (fakturaen) er udstedt. Kunden har ved sin indbetaling bekræftet vilkårene, som er oplyst på deltagerbeviset. Medbring venligst deltagerbevis og kvittering for indbetaling på rejsen.  

REJSENS PRIS
Rejsens pris er beregnet på grundlag af glædende tariffer, priser, afgifter og valutakurser. Papuga A•S forbeholder sig derfor ret til inden afrejsetidspunket at foretage sådanne prisforhøjelser eller prisnedsættelser, som forårsages af ændringer i transportomkostninger, skatter, afgifter, gebyrer eller valutakurser, der er anvendt ved beregning af priser for den pågældende rejse. Alle særlige aftaler mellem Papuga A•S og kunden skal være skriftlige for at være gyldige. Endvidere forudsætter vi, at kunden er bekendt med vore almindelige betingelser og er i besiddelse af vort program for rejsen.  

REJSEDELTAGERENS AFBESTILLING/ ÆNDRING AF REJSEN
Ved pakkerejser kan overdragelse af deltagerbevis ske indtil 48 timer før afrejse, såfremt personen, til hvem rejsen skal overdrages, opfylder de nødvendige rejsebetingelser. Dette kan ske mod betaling af et administrationsgebyr på kr. 500,00. Overdragelse af gavekort koster et administrationsgebyr på kr. 300,00. For ændring af betalte pakkerejser, indtil 48 timer før afrejse, opkræves et gebyr på kr. 250,00 pr. person. Ved afbestilling af en rejse mistes under alle omstændigheder en eventuel tegnet afbestillingsforsikring. Desuden gælder følgende regler:
1. Ved afbestilling af pakkerejser mere end 45 dage før den aftalte rejsedag, tilbagebetales det af kunden indbetalte beløb med fradragpå 10 % af rejsens pris. Dog min. kr. 250,00 pr. person.
2. Ved afbestilling af pakkerejser mindre end 45 dage, men tidligere end 28 dage før afrejse, tilbagebetales det indbetalte beløb med fradrag af 25 % af rejsens pris.
3. Ved afbestilling senere end 28 dage før og senest 7 dage før afrejse er 50% af rejsens pris tabt.
4 Ved afbestilling senere end 7 dage før afrejse er rejsens fulde pris tabt.
5. Ved for sent fremmøde eller ved kundens udeblivelse, har kunden ikke krav på refusion af sin indbetaling.  

AFBESTILLING VED SYGDOM, M.V.
De kan ved rejsens bestilling tegne en afbestillingsforsikring, som vil sikre Dem mod tab af det indbetalte beløb i forbindelse med afbestilling af rejsen pga. pludselig opstået sygdom. En afbestillingsforsikring hos Europæiske Rejseforsikring koster 6% af rejsen pris, dog minimum kr. 75 pr. police. De kan tegne Deres afbestillingsforsikring, når De bestiller rejsen hos Papuga A•S.  

PAPUGA A•S’ ÆNDRING/AFLYSNING AF REJSEN
Papuga A•S er forpligtet til at gennemføre rejsen i overensstemmelse med programmet med forbehold for ændring i rækkefølgen af programmets indhold. Papuga A•S kan dog ændre oplysninger i programmet, inden rejseaftalen indgås, såfremt kunden informeres om ændringerne. Papuga A•S’ forpligtelse gælder alle ydelser, som indgår i aftalen, også de som leveres af andre end Papuga A•S. Kunden kan afbestille sin rejse, hvis der inden for et tidsrum af 14 dage før rejsens påbegyndelse på rejsemålet eller i umiddelbar nærhed af dette forekommer krigshandlinger, naturkatastrofer, livsfarlige, smitsomme sygdomme eller andre ligestillede begivenheder, der er konstateret af behørig myndighed. Kunden har i så fald krav på tilbagebetaling af samtlige beløb, der er indbetalt i henhold til aftalen. Dette gælder dog ikke, hvis kunden ved aftalens indgåelse var bekendt med den pågældende begivenhed, eller begivenheden var almindelig kendt.  
Aflysning af en rejse kan finde sted, hvis bureauet finder at tvingende forhold gør det nødvendigt. Endvidere kan aflysning finde sted ved for lille tilslutning til en rejse. Alle indbetalte beløb vil da blive refunderet.
Papuga A•S påtager sig intet ansvar for forsinkelse på grund af trafik o.lign.

OPSAMLING/AFLÆSNING
Opsamlingsbusserne kan være uden faciliteter. Hvis der kun er få deltagere på et opsamlingssted eller aflæsningssted, kan opsamling/aflæsning finde sted i personbil eller med tog. Mødetid er senest 15 minutter før afrejse. Ved forsinket ankomst/hjemkomst kan der ikke forventes godtgørelse til tog, taxi, hotelovernatninger m.v.  

PAS
Kontroller at Deres pas er gyldigt, og husk at medbringe det på alle rejser til udlandet.  

BAGAGE
Selskabet påtager sig intet ansvar for bortkommet, beskadiget eller stjålet bagage. Det er praktisk at anbringe pas og de ting, man har behov for på både ud- og hjemrejsen i håndbagagen. Deltageren har selv ansvar for, at kufferter og anden bagage kommer med og af bussen. De bør kontrollere, at dette finder sted.  

FORSIKRING
Vi anbefaler rejse- og bagageforsikring samt afbestillingsforsikring. Medbring Deres gule sygesikringsbevis i Danmark plus de det blå sygesikringsbevis i udlandet, samt evt. tegningsbeviser fra Europæiske Rejseforsikring A/S. Rekvirer forsikringsbrochuren fra Europæiske Rejseforsikring A/S hos Papuga A•S.  

GLEMTE SAGER
Glemte sager skal efterlyses inden 8 dage. Forsendelse mod betaling af gebyr på kr. 150,00 plus porto.  

REKLAMATIONER
Eventuelle reklamationer skal straks fremsættes til Papuga A•S. Findes der ikke umiddelbart en tilfredsstillende løsning, kan klagen indbringes skriftligt til Papuga A•S senest 8 dage efter rejsens afslutning. Ethvert krav mod Papuga A•S skal afgøres af dansk ret.  

ØVRIGE BESTINGELSER
Rejserne gennemføres efter de af Danmarks Rejsebureau Forening og Forbrugerrådets vedtagne betingelser for deltagelse i pakkerejser. Der tages forbehold for trykfejl i programmerne og ændringer af prisen som følge af ændrede indkøbsforhold.  

VÆRNETING OG LOVVALG
Alle konflikter, krav, og uenigheder, der måtte opstå i relation til produkter solgt af Papuga A/S skal indbringes til afgørelse ved Rejseankenævnet, hvis kendelser Papuga A/S følger, eller anlægges ved den danske domstol, der i overensstemmelse med Retsplejelovens regler om værneting er stedlige kompetent. Sager skal behandles efter de danske materielle regler og love.  

Teknisk arrangør: Papuga A•S
Rejsegaranti nr.: 1019
Værneting: Holsted

Papuga A•S
Tømmervej 3
DK-6650 Brørup
Tlf.: 0045 75 38 10 22
Fax.: 0045 75 38 15 67
Email: post@papuga.dk
www.papuga.dk
Papuga A/S - Tømmervej 3 - 6650 Brørup - Telefon (+45) 75 38 10 22 - Fax (+45) 75 38 15 67 - E-mail post@papuga.dk - CVR 18636239
Sitemap

Design af Jacob Leander ApS